วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ

บริษัท ดี เคมิคอลส์ มุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆด้าน เพื่อให้ก้าวถึงความสำเร็จ ที่เป็นจุดหมายร่วมกัน โดยยึดหลัก Plan +Do+Check+Action “PDCA” ในการจัดหาวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และส่งมอบวัตถุดิบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

วิสัยทัศน์

เราพร้อมที่จะสร้างมูลค่าให้ลูกค้า และผู้จำหน่าย ให้ได้รับความพอใจ ด้วยการตรวจสอบทุกๆวัตถุดิบ ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ